KSČM OSTRAVANÁZORY – STANOVISKA

NÁZORY – STANOVISKA

Projev na 54. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. 1. 2017

(13.1.2017)

 

PLL

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, paní ministryně, páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznělo tady velice hodně slov a velice hodně z nich bylo pravdivých. Děkuji kolegovi Hájkovi z mého regionu, který docela přesně pojmenoval situaci, která v tomto regionu momentálně je a jak tento region žije problémy OKD. Musím zde ale upozornit, že tato země nemá jenom OKD. Týká se to problémů regionů, ale já si myslím, že každý z občanů v celé České republice je schopen ze své oblasti říci podobné negativní zkušenosti po vlně divoké privatizace. Těch firem, které takhle spadly a skončily historicky, je velice mnoho. My se zrovna zabýváme OKD a je to spojeno s tím, že zaměstnává velice hodně zaměstnanců, jedná se o miliardové sumy, které by mohly zatížit státní rozpočet. Ale kdo si zde vzpomene na desítky menších firem, které byly zašantročeny, které byly rozkradeny, které skončily. Kolik tisíc zaměstnanců přišlo o svoji práci? To jsou všechno problémy, které tady dneska nezaznívají, nejsou základním tématem.Přesto si dovedu a dovolím připomenout návrh poslanců Komunistické strany Čech a Moravy na nepromlčitelnost zločinu
privatizace. Já si myslím, že jako poslanci máme ten dluh vůči české zemi, abychom umožnili části orgánů v trestním řízení se těmito věcmi zabývat, protože všichni vidíme, že i po dvaceti letech vyplouvají na povrch nové skutečnosti, které by nás mohly opravňovat zahájit znovu šetření a řízení, jak to vlastně tehdy bylo v těch tisících podnicích, které špatně skončily. A pokud neumožníme tímto zákonem, který v této Sněmovně je zaparkován, se tímto zabývat, tak promlčecí lhůty budou hrát ve prospěch těch, co to způsobili.
Nyní mi dovolte konkrétně k projednávanému bodu OKD. Zaznělo tady, kdo za to může. Zazněly tady výtky a výhrady. Já se pokusím ve svém vystoupení upozornit na problémy, které jsou před námi. Problém, který je před námi, je nefunkčnost kolektivního vyjednávání. Je všeobecným tajemstvím na Ostravsku, že u kolektivní smlouvy, která byla podepsána managementem OKD s odboráři, již v době podpisu management věděl, že ji není schopen plnit, a přesto ji podepsal bez jakéhokoliv trestu a bez jakékoliv obavy. Toto je varování pro odborové hnutí, dejte si na to pozor, když budete sepisovat kolektivní smlouvy, abyste si pohlídali, že to, co je tam napsáno, je vlastník schopen plnit. Dneska můžou Odboráři OKD pouze zpytovat svědomí a naděje, které vkládali, když se ukázalo, jaké má OKD problémy. Druhý problém je ten, který historicky byl spojován s funkcí Fondu národního majetku, už to tady zaznělo, nebudu to opakovat. Formou privatizace, která byla přijata, jsme se dostali do stavu, kdy majetky v řádech miliard, které kdyby se prodávaly jednotlivě, jak tady také zaznělo, by měly podstatně větší hodnotu, než když se vzala akciová hodnota momentálně na trhu a z té se vycházelo. Ale tyto problémy již tady mí předřečníci zopakovali, a proto se pokusím soustředit na to, co bych rád, aby tato ctěná Sněmovna přijala v rámci usnesení k tomuto bodu.
V systému je zapracován sněmovní dokument pod č. 4663, velice těžko se hledá, protože to je sněmovní dokument, čili si dovolím z tohoto dokumentu citovat a říci, proč navrhuji to, co je v něm napsáno. Mimo jiné jste ho při předešlém projednávání tohoto bodu obdrželi všichni písemně, ale radši ho zopakuji, je mi jasné, že v množství materiálů, které dostáváte, je lehce ztratitelný.

V bodě 1 konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti, akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absencí jasné a dlouhodobé surovinové a energetické koncepce, do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím a surovinami, včetně černého a hnědého uhlí. *** Tento bod rozebírat nebudu, protože kolegové již podrobně hovořili o začátku celého problému OKD, i pan premiér ve své řeči, kterou přednesl minule, o tom obsáhle hovořil. Poslanecká sněmovna - za druhé - požaduje po Vládě ČR, aby zabezpečila:

a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu;
b) ochránění ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoliv změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání.
Tyto dva body by měly řešit to, abychom toto uhlí, které zůstalo v podzemí nevytěžené, a jedná se o miliardy korun, nepřišli. Dneska OKD řeší problém, že nemá 60 milionů na záchovnou údržbu dolu Frenštát, ale obnovení tohoto dolu by stálo asi 25 miliard. A je třeba se nad tím zamyslet, že je to povinnost vlády chránit nerostné bohatství. c) Zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti.

 


Tento bod navržený v usnesení by se mohl zdát jako lichý v rámci privatizační smlouvy, kde se o tom hovoří, ale jak nám tato historie ukázala, tento bod je absolutně nerespektován a není ochráněn, protože v privatizační smlouvě sice bylo, že by podnik OKD měl vytvářet rezervy, ale nikdo už nekontroloval, jestli je vytvářel. Dneska se ukazuje, že tento podnik žádné finanční rezervy na útlum dolu, na problémy zaměstnanosti a další nemá prostředky a obrací se na stát. Tady ta otázka je, kdo se o to měl starat, kdo to měl hlídat. Proto si myslím, že v usnesení by tento bod měl být zmíněn a měl být podrobně rozebrán.

d) Efektivní využití vlastnictví státu a těžebního práva na doposud netěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naši energetickou nezávislost na řadu desetiletí.

Toto je problém dolu Frenštát. Momentálně zakonzervován, a jak říkám, šedesáti miliony udržován v nějakém funkčním stavu, ale to je právě možná to, proč se kolem OKD točí, použiji-li výraz supi finančního trhu, nebudu daleko od pravdy, protože to jsou miliardy, které tam jsou. Je to právo dobývat tuto surovinu a je předpoklad, aspoň poslední informace z trhu o tom hovoří, že ceny uhlí půjdou nahoru, zvlášť v situaci v Německu a omezení výroby energie z jádra bude oživením dobývání uhlí.

e) Budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčeným zaměstnanců v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci.

To je základní problém, s kterým se potýkají zaměstnanci OKD. Jejich zdravotní stav nedovoluje rychlou rekvalifikaci popřípadě vůbec žádnou rekvalifikaci na jiné činnosti. Médii proběhla krátká noticka, že se horníci rekvalifikují na programátory. Možná člověk neznalý se potěšil, ale mezi horníky to vyvolalo takovou bouři nevole, že bych vám přál slyšet jadrné výrazy, které jim šly z úst, a kdo zná trošku informatiku, je si dokonce dle mého názoru schopen představit, co obnáší slovo programátor a co horník s desetiletou praxí v šachtě, jak dalece je schopen tuto činnost vykonávat. Já si myslím, že tady nastal čas se vrátit, a proto je to úkol, který by tato Sněmovna měla uložit vládě, se znovu Zabývat kategorizací zaměstnanců podle mezinárodních standardů a měli bychom hledat cestu nejenom pro horníky, ale všechny, kteří pracují například v chemickém průmyslu nebo v dalších oborech, které to zdraví opravdu silně exploatují, abychom jim umožnili dřívější odchod do penze a kompenzovat zdravotní nedostatky způsobené povoláním, zvlášť v tendencích posouvání odchodu do důchodu.

f) Bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému, časově definovanému rozložení útlumu těžby v OKD, pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí, nevratné likvidaci
vytěžených důlních děl.

Tento bod již zde byl také zmíněn mými předřečníky. Chci pouze upozornit na to, že jednou nedotěženou šachtu už znovu dotěžit půjde velice těžko, a je to obrovská škoda pro český stát o tyto nerostné suroviny přicházet. Zároveň je to  také budoucnost pro lidi, kteří žijí z této práce. A pokud se nám nepodaří jasně stanovit kritéria, jak by se mělo postupovat, dopadne to velice špatně s naším hornictvím.

V bodě f) (správně g) navrhujeme využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky. Samozřejmě na tyto otázky může zaznít odpověď: A kde na to vezmeme? Ale to jsou přesně tyto prostředky, které by na to měly být použity, a proto požadujeme po vládě, aby se na tuto záležitost podívala.

Body h) a i), které v tomto usnesení jsou, se týkají přehodnocení usnesení vlády č. 827 z 19. října 2015, jsou to tzv. těžební limity. Vím ale, že se vláda tímto bodem zabývá. Druhý bod i) se týká usnesení vlády 405 z 11. května 2016, který již vláda rozhodla, a tudíž v tomto usnesení, které bylo předloženo minulý rok, je již bezpředmětné, a pokud by se hlasovalo po jednotlivých bodech, přikláním se tento bod z toho vypustit. Ale samozřejmě není to nic proti ničemu, kdyby se to hlasovalo jako celek, tak samozřejmě tento bod již vláda splnila v minulosti, a je proto irelevantní.

3. Žádá vládu ČR, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD a dle zjištění podala trestní oznámení. Samozřejmě vyrovnání se s minulostí je také nutné. K tomu obecnému, co bychom požadovali po vládě, máme podrobnější rozpracování. K tomu nutno objasnit:

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti; Historie OKD již tady byla mnohokrát zmiňována a já si myslím, že toto je bod, který by mohl říci, kdo z Fondu národního majetku, který najednou trpí ztrátou paměti, a pokud čtete vyjádření mnohých z jeho pracovníků, to bude asi amnézie trvalá, by stálo za to prozkoumat.

b) Kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu. To je ten bod, který tady předřečníci také zmiňovali, to je to, jak vlastně došlo k tomu, že najednou byly skoupeny z trhu akcie obcí a vlastně v neprospěch státu firmou, kterou stát úkoloval a platil, aby to nakupovala pro něj. To je bod, který je možná stěžejní v rámci druhého doprodeje, o kterém tady bylo zmíněno a který mířil na některé zde současně sedící v tomto sále.

c) Kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD.
Jelikož vše v této historii OKD není způsobeno jenom zde tolikrát citovaným předsedou vlády, ale historií vlád ČR. A ty informace pronikaly navenek, ať se to týká bankovního sektoru, ať se to týká švýcarských vyšetřovatelů a dalších, přesto tato podezření, že zde dochází k praní špinavých peněz, že dochází k odlivu kapitálu, zůstávaly nevyšetřeny, dokonce podle mého názoru i uměle byly házeny klacky pod nohy a bráněno vyšetření, ať z důvodu, že nebyl překlad materiálu, který přišel ze zahraničí, a podobně. Já si myslím, že většina z vás, kteří se tímto trošku zabýváte, víte, o co se mi v tomto bodě jedná, a je prostě zarážející, nechci říct, že to mohlo být úmyslné, ale je zarážející, že orgány, které mají šetřit tuto záležitost, tak nepostupovaly. Bylo to politické zadání, byla to nedbalost, lenost? Nevím.

***

e) Kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.
Tento bod zde byl obsáhle rozebírán, a proto se k tomuto bodu již nebudu vracet.

4. Na závěr v tomto usnesení je věta: Požadujeme po Vládě ČR zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na
privatizaci OKD. Protože otázka je nasnadě. Komu to prospělo? Dnes už víme, že to neprospělo českému státu. A pokud máme hledat záměr a úmysl, tak to nelze oddělit od finančního prospěchu, který s tím mohl být spojen. Stát by měl disponovat a dle mého názoru disponuje dostatečnými technickými a materiálními prostředky, aby prověřil historii finančních toků, spojených s osobami, které se historicky na privatizaci OKD podílely. Ano, může to být složité, může to být i nemožné. Chápu, že mi teď někdo řekne, nejde to. Ale byl bych rád, aby ta slova "nejde to" a "nemáme možnost to jak prošetřit" přišla od patřičných orgánů písemně, že v současném stavu jsme učinili vše proto, abychom zjistili, jestli z toho někdo měl finanční prospěch, nebo neměl, ale neumíme to zjistit. Potom snad tento dokument, který takto přijde, bude možno chápat jako určitou tečku za zjištěním, zda z toho někdo měl nebo neměl tento prospěch.

Toto je jeden z možná základních bodů, který by mohl tu historii trošku objasnit, a minimálně přispět k tomu, abychom historii aspoň trošku možná pochopili, co k tomu vedlo a proč k tomu tak vedlo.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte slova zástupce horníků, odboráře. Bavili jsme se dvě hodinky o tom, jak tu situaci vnímají oni. Závěr je vcelku jednoduchý. Prosím vás, hlavně nás podržte. My chceme pracovat, my chceme vydělávat peníze, my chceme život své rodiny, a toto pokud nám vezmete, tak nevíme, co budeme dělat. Ostravsko je region, Ostravsko-karvinský region je jeden z regionů, který je nejvíc postižen nezaměstnaností. Tito lidé rekvalifikaci nemají šanci úspěšně zvládnout do oborů, v kterých je poptávka po pracovních silách. A pokud nebudeme hledat sociální programy a nebudeme řešit tuto situaci, dopadne to velmi špatně pro tyto lidi.

Proto na závěr mého vystoupení, s tím že vás také samozřejmě prosím k tomu, abyste podpořili toto usnesení, které by mohlo vnést trochu světla do této problematiky, ale hlavně ve svých úvodních bodech by mohlo řešit situaci hornictví do budoucna, abyste toto podpořili s tou myšlenkou, že se nejedná o peníze, ale jedná se hlavně o lidi, kteří v těch šachtách pracují, kteří z toho uhlí žijí a kteří jsou závislí na té těžké práci. Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk vlevo.)

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena