KSČM OSTRAVAVOLBY 2018Komunální volby 2014Radvanice a Bartovice

Radvanice a Bartovice

VOLEBNÍ PROGRAM RADVANICE A BARTOVICE

(12.9.2014)

V oblasti životního prostředí     

 • Aktivní přístup k jednáním s ArcelorMittal Ostrava a.s., pro další úpravy snižování škodlivých emisí do ovzduší.
 • Aktivní podíl na realizaci vyhlášených ekologických programů.
 • Pravidelná jednání s ArcelorMittal Ostrava a.s.:
 • a) každý 3. měsíc společné jednání komisí životního prostředí (komise RMOb RaB a komise ArcelorMittal Ostrava a.s.),
 • b) veřejná kontrola postupu průběhu ekologických projektů na snížení emisí, imisí a hluku v rámci konání zastupitelstev
 • městského obvodu za účasti vedení ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Aktivní podíl v připomínkových řízeních veškerých ekologických staveb ArcelorMittal Ostrava a.s. a dalších velkých firem,
 • podnikajících na území městského obvodu, tj. vyjadřování se k EIA.
 • Realizace protihlukových stěn u ulice RUDNÁ.
 • Realizace náhradních výsadeb zeleně - za jeden pokácený strom vysadíme dva nové.
 • Podílet se na vzniku nových průmyslových zón, např. na území bývalého dolu Ludvík, s možností vzniku nových pracovních
 • míst pro naše občany.
 • Aktivní zamezování vzniku černých skládek – důsledná kontrola MP Ostrava a pracovníků městského úřadu.
 • Rozšíření míst určených pro separaci odpadů.
 • Pravidelná jednání s organizací RPG s.r.o. nyní Asental Group o zlepšení údržby zeleně v našem obvodu.
 • Zvýšit počet pracovníků na veřejné a obecně prospěšné práce.
 • Vybudování nového sběrného dvoru v Bartovicích.
 • Obnova studánky Na Bučině, řešeno v rámci Meziresortní komise MPO a MF.
 • Provést opravy dešťových kanalizací v městském obvodu.
 • Rozšířit aktivní environmentální vzdělávání dětí v mateřských a základních školách.

Údržba bytového fondu a ostatního majetku v působnosti MOb RaB

 • Prodej pozemků k individuální a soustředěné výstavbě nového bytového fondu pečlivě zvažovat.
 • Zahájit jednání se zástupci Asental Group o možnosti odprodeje bytových domů do majetku obce pro potřeby rozšíření bytového fondu obce (např. byty HBZS).
 • Dále řešit opravu bytového fondu v majetku městského obvodu.
 • Řešit opravu chodníků na hřbitovech v Bartovicích a Radvanicích.
 • Oprava chodníku u ulice Těšínské v celé délce.
 • Vybudování chodníku k zastávce U Ještěrky.
 • Opravy místních komunikací.
 • Dokončení osvětlení zastávek MHD Dolní Bartovice.
 • Na vytipovaných místních komunikacích zrealizovat zpomalovací prahy v rámci městského obvodu.
 • Oprava budovy ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště Bartovice a Trnkovec.
 • Budování cyklostezek.
 • Vybudování naučné stezky.
 • Poradní sbor starosty pro bytové záležitosti rozšířit i o zástupce občanů žijících v bytových domech městského obvodu.
Podpora vzdělávání a sociální oblast
 • ZŠ Vrchlického, ZŠ Trnkovecká - rozvojové projekty.
 • Zahájení rozšíření kapacity předškolního zařízen v rámci ZŠ Trnkovecká.
 • Vybudování nových zařízení Klubů důchodců a zařízení Klubu pro maminky s dětmi.
 • Vybudování objektů jeslí.
 • Konání příměstských táborů.
 • Pokračování ve školních besedách s PČR, MP Ostrava, zejména v prevenci kriminality dětí a mládeže.
 • Pořádat integrované dny pro děti ze ZŠ a MŠ městského obvodu.
 • Zřízení úklidových služeb, pomocných služeb a TAXI pro seniory.
 • Zřízení domova důchodců s pohotovostními lůžky.
 • Podpoříme projekty zaměřené na zvýšení počtu nových pracovních míst pro občany.

Kulturní a sportovní využití občanů

Stavby v rámci městského obvodu:

 • Dořešit realizaci staveb schválených v Meziresortní komisi:
 • Sanace a revitalizace bývalého koupaliště Radvanice.
 • Hřiště DTJ na ul. Dalimilova v Radvanicích,
 • Organizace lidových slavností, výstav našich zájmových organizací, Dne horníků, Májové slavnosti.
 • Pokračovat v konání Adventních koncertů.
 • Pokračovat v tradici konání Běhu Terryho Foxe a Olympijského dne ve spolupráci se SOKOLEM RaB.
 • Konání Dne Země v lokalitě OC Ještěrka.

Péče o vzhled a infrastrukturu obvodu

 • Bezbariérové přístupy do budovy ÚMOb RaB.
 • Umístění a bezplatný pronájem laviček v městském obvodu.
 •  

 Podpora podnikání

 • Pořádání pravidelných setkání s místními podnikateli.
 • Prosazování vstřícných a konstruktivních postojů vedoucích k podpoře drobných a středních podnikatelů za účelem zvýšení zaměstnanosti.
 • Přijatelnou úrovní nájmů podnikatelských prostor obce podpořit drobné podnikatele.

 

Správa věcí veřejných

 • Rozšíření úředních hodin pro ověřování listin a podpisů - zaveden Czech Point.
 • Rozšíření elektronické komunikace pomocí datových schránek.
 • Poskytování informací přes internetovou televizi.
 • Podpora dobrovolných hasičských sborů v obou částech našeho MOb.
 • 1 x za 3 měsíce pravidelné besedy s občany za účasti vedoucích odborů.
 • Pravidelně se scházet s poradním sborem seniorů.
 • Je nutné dobudovat informační systém vývěsních skříněk k pravidelné informovanosti našich občanů.
 • RaB noviny zdarma do každé rodiny - v pravidelném termínu, zlepšit obsah.
 • Rozvíjet program práce s romskou menšinou - realizovat přes veřejnou službu.

 

Zařazené stavby prostřednictvím Meziresortní komise MP

 • Stavby městského obvodu z dotace Meziresortní komise MPO ČR a MF ČR
 • Úprava Podleského potoka, odvodnění v Bartovicích.
 • Stabilizace sesuvného území a úprava odtokových poměrů v oblasti Bučinského lesa.
 • Stabilizace území a úprava odtokových poměrů v oblasti Šporovnice.
 • Revitalizace území rybníka Volný a lesních porostů pro využití volného času – sesuv.
 • Sanace a revitalizace bývalého koupaliště Radvanice.
 • Revitalizace území sportovního areálu DTJ Radvanice pro využití volného času dětí a mládeže.
 • Revitalizace území, úprava odtokových poměrů a obnova krajinné zeleně v lokalitě pod LDN.
 • Bučina studánka - dořešit PD a následnou realizaci.
 • Dořešit realizaci připravovaných staveb organizací DIAMO státní podnik v rámci komplexního řešení území v našem městském obvodu.
 • Úprava Bučinských rybníků.
 • Úprava vodního toku a hladiny u odvalu Ludvík 3.
 • Úprava horní části Podleského potoka a retenční nádrže směr Petřvald.


Zařadit projekty k realizaci – operační program MŽP

 • Úprava bezejmenného toku dolní Bartovice (Berger).
 • Připravené

a) ZŠ Trnkovecká ( nová střecha, výměna oken a dveří, zateplení objektu).
b) ZŠ Bartovice (výměna oken, zateplení).

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena