KSČM OSTRAVAVOLBY 2018Komunální volby 2014Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Volební program Slezská Ostrava

(25.9.2014)

Program KSČM pro volby do zastupitelstva měststkého obvodu Slezská Ostrava !!! 2014 - 2018

 

Ekonomika, finance, boj proti korupci a investice

 • Budeme usilovat o zlepšení informovanosti občanů městského obvodu o hospodaření a dalších oblastech formou veřejných schůzí.
 • Budeme dbát o vyrovnaný rozpočet a hospodárné vynakládání finančních prostředků
 • Ukončíme prodeje obecních bytů a ostatního obecního majetku a budeme prosazovat postupné investování do oprav a údržby.
 • Zpřísníme výběr finančních prostředků z nájmů a stanovíme benefity za pravidelné a včasné úhrady
 • Budeme využívat dotační programy na skutečně rozumné investice a služby
 • Budeme podporovat takové investice, které budou přínosem co nejširšímu okruhu občanů
 • Přísnou kontrolou zamezíme korupci a plýtvání s penězi
 •  

 

Doprava a životní prostředí

 • Programové priority KSČM - Slezská Ostrava počítají s efektivním financováním a hospodařením městského obvodu. Budeme usilovat o maximální využití dotací z EU a snažit se o finanční dotace od státu, kraje nebo magistrátu města.
 • Budeme pro navýšení počtu používaných ekologických dopravních prostředků DPO, a. s. na plyn (CNG) obsluhující městský obvod Slezská Ostrava.
 • Podporujeme propojení centra města Ostravy trolejbusovou linkou s novým přestupním terminálem na Hranečníku a další linkou z centra města přes Františkov až k Dolu Petra Bezruče a budeme aktivně jednat s magistrátem města Ostrava a DPO, a. s. o dalších variantách a možnostech rozšíření součastné sítě trolejbusových linek na katastrálním území MO Slezská Ostrava
 • Jsme pro rozvoj dopravní obslužnosti a ve spolupráci s magistrátem města chceme jednat o navýšení počtu linek a spojů na katastrálním území městského obvodu Slezská Ostrava
 • Uspořádáme veřejnou diskuzi k tématu dopravní obslužnost a návaznost spojů a její výsledky a závěry budeme chtít ve spolupráci s DPO, a. s. aplikovat ve prospěch občanů našeho městského obvodu.
 • Budeme usilovat o vybudování kruhového objezdu u bývalého Dolu Petr Bezruč (křižovatka Michálkovická – Hladnovská).
 • Jsme pro navýšení investic do údržby a opravy chodníků
 • Budeme podporovat rozvoj sítě cyklostezek v městském obvodě
 • Jsme pro využívání veřejné služby na úklid veřejných prostor (chodníky, zastávky MHD, atd. …
 • Budeme investovat do tzv. chytrých semaforů omezující rychlost řidičů a adhezních povrchů před frekventovanými přechody pro chodce, tak abychom zajistili bezpečnost chodců.
 • Průběžná sanace a rekultivace lokalit a objektů ohrožující životní prostředí ( chemička, skládky, rozvaliny )

 

Ochrana botopů a ekotopů

 • kontrola subjektů, které svou činností negativně působí na životní prostředí ( hlada Heřmanický rybník, sběrny druhotných surovin )
 • Třídění odpadů a zřízení nádob na bio odpad
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  Bydlení a bytová politika

  Z bytového fondu vytvořit nájemní startovací byty pro mladá manželství za využití státních nebo unijních dotací

  Rozvoj center pomoci občanům v nouzi, k zajištění základních životních a hygienických potřeb

  Nenechat chátrat bytový fond

  Zabránit prodeji obytných domů

  Zvýšení kapacity pro ubytování seniorů v sociálních zařízeních


  Bezpečnost a kriminalita

  Zvýšení ochrany osob a majetku

  Prevence formou inteligentního kamerového systému

  Přechody pro chodce s chytrým semaforem

  Zvýšený dohled nad součinností bezpečnostních složek, městské a státní policie při zajištění bezpečnosti občanů

  Zabezpečení kvalitní protidrogové prevence včetně ochrany mládeže

  Zamezit zvyšování počtu heren

  Podpora složek začleněných do IZS

  Školství, kultura a sport

  Podpoříme aktivní rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež

  Jsme pro vybudování nového centra městského obvodu na území bývalého dolu Petr Bezruč zahrnující náměstí, obchodní dům, kulturní dům a knihovnu.

  Budeme pro zavedení pravidelných kulturních a společenských akcí různého typu v novém kulturním domě a pro finanční zvýhodnění obyvatel městského obvodu při koupi vstupného.

  Rozšíříme program aktivního stáří pro občany v důchodovém věku, program, který bude seniorům zajišťovat dostatek kulturních a volnočasových aktivit.

  budeme finančně podporovat fotbalové oddíly v městském obvodě (Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Koblov) a další sportovní kluby a sdružení

  Vybudujeme Bikepark pro veřejnost

  Zajistíme dostatek míst vhodných k rybaření

  Budeme pro revitalizaci štěrkovny v Antošovicích

  Podpoříme rozvoj a rozšíření kapacit mateřských škol

  Budeme chtít dát možnost ve spolupráci s magistrátem města zařadit se do předškolního vzdělání dětem, které vyžadují speciální pedagogickou péči (logopedie, grafomotorika, arteterapie, somatoterapie, dramaterapie, muzikoterapie) a podpořit tak socializaci dětí se specifickými vývojovými poruchami.

  Finančně podpoříme vybavení těchto MŠ


  Podpoříme vzdělání pedagogů, co se týče speciální pedagogické péče např. pomocí seminářů a přeškolení.

  Podpoříme rozvoj a rozšíření alternativních vzdělávacích programů v mateřských i základních školách


  Podpoříme zařazení zdravé výživy na základních školách

  Při revitalizaci sídliště Muglinov, aktivně podpoříme výstavbu, údržbu a opravy hřišť pro děti mladšího i staršího školního věku i hřiště pro dospělé.

  Budeme podporovat rozšíření volnočasových center pro všechny obyvatele MO Slezská Ostrava.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena