Poruba

Volební program Ostrava - Poruba

(25.9.2014)

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do zastupitelstva v Ostravě - Porubě na léta 2014-18
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám předložit volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do Obvodního zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Poruba.


Naším společným zájmem je žít v místě, které nám dává pocit jistoty, kde můžeme uplatnit svá práva, ale i osobní odpovědnost.
Jsme pro zachování všech pozitivních hodnot, které sloužily a slouží k obecnému prospěchu, vytvořených předchozími generacemi. Ty jsme povinni rozšířit a předat dál, generacím následujícím.
V našem volebním programu chceme prosazovat především zájmy těch, kteří vytvářeli a vytvářejí hodnoty svou poctivou prací
.

Pokud dáte ve volbách svůj hlas naším kandidátům, budeme společně s Vámi uskutečňovat tyto cíle, které jsou základní, nikoliv však vyčerpávající:

 • Životní prostředí je významný prvek ovlivňující spokojenost a pohodu obyvatel
 • Proto budeme působit k navýšení rozpočtu na programy zlepšující a zdokonalující životní prostředí.
 • Poněvadž některé chodníky, silnice a cesty mají k dokonalosti daleko, hodláme vyžadovat jejich opravy v širším měřítku.
 • Upravíme okolí našich domů přidáním laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení a tam, kde je to nutné budeme chtít
 • instalovat speciální osvětlení přechodů pro chodce.
 • Přerostlou zeleň upravíme tak, aby nepřekážela veřejnému osvětlení, dopravnímu značení, nestínila naše okna a nevytvářela zákoutí pro působení různých nekulturních živlů.
 • Nemáme nic proti chovu psů občany, sami mnohdy psy vlastníme, ale budeme postihovat ty, kteří po nich na veřejných plochách neuklízejí.
 • Postupně vyměníme ty odpadkové koše, které neplní svou funkci za jiné, takové, které navíc umožní třídění odpadu.
 • Protože KSČM má zájem pro trvale kulturní životní prostředí v Porubě, podpoří vznik obecní organizace, která bude trvale a každodenně zajišťovat všechny práce související s udržováním čistoty, sadovou úpravou, sekáním trávy, úpravy chodníků v zimě, tedy veškeré komunální činnosti, které se dnes provádí prostřednictvím najatých firem. Nově zřízená obecní organizace může s výhodou zajišťovat i veřejně prospěšné práce, umožnit nezaměstnaným výdělek a zachování pracovních návyků, případně je i trvale zaměstnat.
 • Na webových stránkách obvodu necháme zřídit jednoduchou aplikaci, která umožní občanům hlásit nedostatky v údržbě i poslat fotografie objektu, který vyžaduje opravu a uvedení do řádného stavu.
 • Chceme snížit znečišťování ovzduší zplodinami motorových vozidel cestou podpory městských orgánů při rozšiřování, zlevňování a nakonec i postupným zavedením bezplatné městské hromadné dopravy v Ostravě.

Bezstarostné bydlení a aktivní život rodin

 • Naší zásluhou se neprodávaly bytové domy cizím osobám, ale vzniklým bytovým družstvům z řad stávajících nájemců.
 • V příštím období budeme působit, aby bytový fond, který nebyl dosud privatizován zůstal v majetku obce.
 • Podpoříme hnutí směřující ke zrušení místních poplatků za odvoz komunálního odpadu a to zejména v případě, že odpad je rozsáhle tříděn.
 • Budeme vyvíjet tlak, aby plánovaný Logistický park, který má být zřízen v dosud nenarušeném území Poruby, nenarušoval životní prostředí.
 • Na základě zájmu občanů navýšíme kapacitu mateřských školek a zřídíme dětské jesle.
 • Podpoříme vznik a provoz sociálního bydlení pro mladé rodiny a matky samoživitelky.

Kultura a sport

 •  
  Budeme pokračovat v rozumném budování nových cyklostezek.
 • Podpoříme co nejrychlejší výstavbu cyklostezky souběžně se Svinovskými mosty, aby byla Poruba pro cyklisty funkčně napojena na ostatní město.
 • Rekonstrukci Domu kultury Poklad považujeme za významný počin.
 • Maximálně využijeme dotace z EU ve všech oblastech a budeme sledovat způsob jejich využití.
 • Podpoříme výstavbu nových sportovních hal.
 • Školní hřiště otevřeme veřejnosti.

Otevřeme diskuzi o budoucnosti sportovního areálu VOKD.

 • Zlepšení silniční dopravy
 • Podpoříme výstavbu nových kruhových objezdů.
 • V rámci řešení statické dopravy v Porubě budeme iniciovat výstavbu parkovišť a také podzemních garáží, kde střecha slouží jako dětské hřiště.
 • Nebudeme tolerantní k parkování mimo vymezené prostory, jako jsou chodníky, trávníky, či požárně bezpečnostní plochy.
 • Vyvineme tlak na dokončení výstavby silnice „Prodloužená Rudná“ pro odlehčení dopravy, zejména nákladní, na ulici 17. Listopadu.
 • Podpoříme výstavbu nového spojení Poruby s centrální Ostravou tzv. Severního spoje.

Nezapomínáme na seniory

 • Budeme pokračovat v ucelené síti sociálních služeb pro všechny, kteří takovou službu potřebují.
 • Výrazněji podpoříme aktivity zaměřené na zajímavé a příjemné trávení volného času seniorů.
 • Výstavbu domu s finančně dostupnou pečovatelskou službou pro seniory pokládáme za nejvýznamnější přínos pro život starších spoluobčanů.
 • Posílení bezpečnosti občanů
 • Budeme iniciovat opatření k posílení hlídkové činnosti městské i státní policie. Stále není zcela naplněn slib městské policie
 • vytvořit systém stálých okrskářů pro jednotlivé porubské obvody.
 • Podporujeme nasazení monitorovacích kamerových systému v krizových lokalitách.
 • Podpoříme omezení nočních prodejen alkoholu.
 • Nepodceňujeme ani vyšší míru zapojení občanů do řešení bezpečnostní situace v krizových lokalitách.
 • Podporujeme plošný zákaz výherních a hracích automatů v Porubě.

 

Zastupitelstvo blíže občanům

 • Doporučíme zřízení internetového přenosu ze zasedání obvodního zastupitelstva.
 • Budeme požadovat zveřejňování všech studií a analýz na rekonstrukce ulic, domů a zeleně pořizovaných z peněz obvodu a umožníme, aby občané měli možnost se k těmto problematikám vyjádřit.
 • Pohlídáme, aby finanční prostředky získané v minulých letech prostřednictvím privatizace bytového fondu, byly využity účelným způsobem, především ke zlepšení života občanů.
 • Závažné otázky v Porubě navrhneme posoudit formou občanského referenda.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena