KSČM OSTRAVAVOLBY 2018Komunální volby 2018Volební program

Volební program

Podrobný volební program

(18.9.2018)
Volební program
Služby pro mladou rodinu
 • Vybudujeme byty pro mladé rodiny v nových domech nebo domech odkoupených od jejich soukromých majitelů. Město by mělo rozšiřovat bytový fond alespoň o 200 bytů ročně.
 • Poskytneme bezplatnou MHD pro děti do 15 let.
 • Poskytneme bezplatnou MHD pro osobu doprovázející dítě do tří let věku.
 • Zrušíme poplatek za komunální odpad pro děti do 18 let.
 • Vybudujeme nejméně tři veřejné herní hobby parky s průlezkami, kolotoči, lanovými drahami s dřevěnými věžemi, dopravním hřištěm a dalšími atrakcemi, kam si budou moci děti s rodiči přijít hrát.
 • Vybudujeme jesle pro malé děti, jejichž rodiče pracují.
 • Zavedeme rodinný pas, který umožní rodinám s dětmi slevu na vstupném do městských zařízení a na akce finančně podporované městem.
 • Zajistíme, aby každá školka a škola měla svou vlastní moderní kuchyň. Jsme proti komerčním vyvařovnám, které vaří z polotovarů a dovážejí své jídlo do některých školních jídelen. Chceme kvalitní jídlo pro naše děti.
 • Podpoříme dotacemi financování činnosti kroužků na školách i v jiných organizacích.
 • Zajistíme provoz volnočasových center pro děti v celé Ostravě.
 • Zajistíme nákup školních potřeb pro prvňáčky.
 • Navýšíme finance na ozdravné pobyty dětí v přírodě.
Služby pro seniory
 • Vybudujeme nové malometrážní byty pro seniory s pečovatelskou službou v nových domech nebo domech odkoupených od jejich soukromých majitelů.
 • Rozšíříme počet míst v domovech seniorů.
 • Zajistíme rozvoj služeb usnadňujících život (dovoz obědů, asistence, domácí péče, senior taxi, apod.).
 • Zavedeme celoměstské SENIOR TAXI.
 • Zavedeme bezplatnou MHD pro seniory bez ODISky.
 • Osvobození osob starších 80 let od poplatku za komunální odpad.
 • Zajistíme rozvoj volnočasových aktivit pro seniory (kluby důchodců v majetku města, pořádání akcí pro seniory, podpora aktivity seniorských spolků).
 • Zajistíme bezplatné poradenství a pomoc proti „šmejdům“, zneužívajícím seniory.
Moderní veřejný prostor
 • Zrychlíme opravy a rekonstrukce chodníků.
 • Zajistíme rekonstrukci podchodů.
 • Vybudujeme síť veřejných toalet
 • Zajistíme výsadbu nové zeleně.
 • Vybudujeme na frekventovaných místech pítka.
 • Zajistíme modernizaci a estetizaci zastávkových přístřešků.
 • Zajistíme renovaci památníků umístěných ve veřejném prostoru.
 • Zajistíme umístění nových uměleckých děl ve veřejném prostoru.
 • Zajistíme pokrytí frekventovaných míst signálem (veřejné wifi).
 • Podpoříme rozvoj pouličního umění.
 • Zajistíme vybudování poznávacích a turistických stezek a umístění informačních tabulí na veřejných plochách.
Veřejná doprava
 • Snížíme cenu měsíčníku pro celou Ostravu minimálně na 360 Kč.
 • Snížíme cenu roční jízdenky pro celou Ostravu minimálně na 3 000 Kč.
 • Zajistíme bezplatnou MHD pro školáky ve věku 6 – 15 let.
 • Zajistíme bezplatnou MHD pro osobu doprovázející dítě do 3 let věku (osoba s kočárkem).
 • Připravíme plán přechodu města na bezplatnou MHD.
 • Podpoříme další rozšiřování sdílených kol v Ostravě (rozšiřování do dalších městských obvodů).
 • Zajistíme humanizaci všech zastávek MHD (čistotu, údržbu, rekonstrukce tak, aby cestující MHD byli chránění před vlivy počasí apod.).
 • Podpoříme využití železničního spojení nádraží Ostrava-Střed se Zoologickou zahradou a Dolem Michal pro osobní přepravu.
 • Zajistíme výstavbu záchytných parkovišť s možností přestupu na MHD.
 • Podpoříme další ekologizaci vozového parku dopravního podniku.
 • Zahájíme přípravu na zavádění elektrobusů vyšší generace do systému veřejné dopravy.
Bezpečnost
 • Zajistíme zvýšení hlídkové činnosti městské policie v ulicích.
 • Hlídkovou činnost zaměříme na dlouhodobě problémová místa a potírání band a gangů narušujících bezpečnost a občanské soužití.
 • Zajistíme, aby orgány městských obvodů mohly ukládat úkoly příslušné skupině městské policie.
 • Zajistíme rozšíření bezpečnostních kamer v problémových lokalitách.
 • Pořídíme větší počet mobilních kamer pro operativní nasazení v problémových oblastech.
 • Zajistíme kapacity, aby byla místa pokrytá bezpečnostními kamerami skutečně sledována za účelem vymýcení nežádoucích jevů.
 • Vytvoříme podmínky pro zapojení občanů do zajišťování bezpečnosti.
 • Budeme prosazovat vyhlášení bezdoplatkových zón, výkup nemovitostí a ubytoven zejména v ghettech a tato místa využijeme pro rozvoj městského nájemního bydlení.
 • Zajistíme modernizaci vybavení dobrovolných hasičů.
 • S naší podporou mohou počítat všechny složky Integrovaného záchranného systému, jako sbory chránící bezpečnost našich domovů a zdraví a životy našich občanů.
Likvidace ubytoven a ghett
 • Budeme iniciovat vyhlášení bezdoplatkových zón, abychom omezili prostor pro byznys s ubytováváním.
 • Zajistíme výkup ubytoven, bytových domů a s nimi spojených nemovitostí.
 • Na těchto místech prosadíme rekonstrukci bytů či výstavbu nových bytů a revitalizaci veřejného prostoru.
Parkování a dopravní infrastruktura
 • Zajistíme rozšíření parkovacích kapacit v jednotlivých sídelních celcích města.
 • Budeme prosazovat urychlenou dostavbu Prodloužené Rudné a Severního spoje.
 • Budeme prosazovat možnost využití Místecké bez dálniční známky mezi městskými obvody Ostravy (v současné době není možno) a také možnost využití této komunikace bez dálniční známky až do Frýdku-Místku.
 • Zajistíme urychlené napojení Integrovaného výjezdového centra na Dubině na ul. Krmelínskou tak, aby byl zajištěn výjezd složek IZS a současně ulehčen život občanům zde žijícím.
 • Zajistíme zvýšení propustnosti páteřních komunikací (moderní řadiče na křižovatkách, rozšíření jízdních pruhů, preference dopravních prostředků MHD).
 • Urychleně budeme řešit krizi s parkováním u ZOO.
Školství
 • Zajistíme rozvoj právní výchovy ve školách.
 • Podpoříme obnovu a modernizace dílen a přírodovědných učeben v základních školách zřízených městem.
 • Podpoříme obnovení výuky pozemků u základních škol a s tím spojené revitalizace nebo vybudování školních zahrad a skleníků.
 • Podpoříme rozvoj výuky cizích jazyků na městských školách.
 • Podpoříme soutěže pro děti v nejrůznějších oblastech (sportovní, dovednostní, znalostní).
 • Navýšíme dvojnásobně dotace na volnočasové a sportovní aktivity dětí.
 • Zajistíme územní dostupnost volnočasových center pro děti v celé Ostravě.

Zázemí pro volný čas
 • Vybudujeme nejméně tři veřejné herní hobby parky s průlezkami, kolotoči, lanovými drahami s dřevěnými věžemi, dopravním hřištěm a dalšími atrakcemi, kam si budou moci děti s rodiči přijít hrát.
 • Vybudujeme kryty aquapark v Ostravě-Jihu.
 • Provedeme rekonstrukci kulturního domu Poklad v Porubě tak, aby konečně sloužil svému účelu.
 • Podpoříme vybudování nové koncertní haly v Ostravě.
 • Zavedeme rodinný pas, který umožní rodinám s dětmi slevu na vstupném do městských zařízení a na akce finančně podporované městem.
 • Zabezpečíme opravu stávajících a budování nových sportovních a herních ploch (venkovní posilovny, skate parky, kurty, cyklistické dráhy, průlezky apod.) rozmístěných rovnoměrně v jednotlivých částech města.
 • Zabezpečíme otevřenost školních hřišť veřejnosti a nabídku atraktivního programu na těchto hřištích.
 • Zvýšíme podporu neprofesionálním sportovním klubům pracujícím s dětmi a tělovýchovným kroužkům na školách.
 • Podpoříme revitalizaci stávajících sportovních hřišť pro starší děti a mládež.
 • Podpoříme akce, jejichž smyslem je aktivní zapojení veřejnosti do sportovních aktivit (sportovní dny, turnaje pro občany, apod.)
 • Zaměříme se na významnější podporu nových akcí (divadelní přehlídky, hudební festivaly) tak, abychom jim pomohli v jejich rozvoji.
 • Ve větší míře podpoříme ostravské amatérské kulturní soubory (ochotnická divadla, hudební skupiny, apod.)
 • Vytvoříme další podmínky pro další rozvoj kulturních organizací zřizovaných městem (Národní divadlo Moravskoslezské, Janáčkova filharmonie, Divadlo loutek Ostrava).
 • Podpoříme výstavbu Městečka bezpečí v Ostravě Zábřehu, kde se děti a mládež praktickým a zábavným způsobem naučí reagovat na krizové situace a nečekané životní události
 • Podpoříme vybudování zábavního parku v Ostravě.
 • Vytvoříme oddychové místo na haldě Ema.
Vodu pod kontrolu města
 • Prosadíme, aby Ostrava získala zpět pod kontrolu městské vodárenství.
 • Zajistíme urychlení dostavby chybějících kanalizací v Ostravě.
 • Podpoříme opatření pro zadržování a využití dešťové vody u domů.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci možností využití dešťové vody ve městě a připravíme realizaci konkrétních projektů v této oblasti.
Hospodaření města
 • Zastavíme bujení byrokracie na Magistrátu a ušetříme na jeho provozu 10 %.
 • Zabezpečíme řádnou přípravu zakázek, přísné sankce v případě neplnění povinností a minimalizaci víceprací.
 • Provedeme rozbor možností sloučení jednotlivých podniků, popř. změny obchodních společností na příspěvkové organizace s cílem dosažení úspor při zachování rozsahu zabezpečovaných veřejných služeb.
 • Zajistíme větší koordinaci v oblasti získávání dotací a zřízení pracoviště, které bude tuto oblast zabezpečovat pro město, jím zřízené organizace i městské obvody.
 • Budeme dotace využívat jen na potřebné projekty.
 • Využijeme případné úvěry výhradně na předfinancování projektů tak, aby se nezvyšovalo zadlužení města.
 • Stanovíme přesněji cíle v jednotlivých podporovaných oblastech (kultura, sport, školství, apod.) tak, aby bylo zřetelněji jasné, co město bude podporovat a co nikoliv.
 • Nebudeme prodávat developerům atraktivní a strategické pozemky.
 • Zabráníme prodejům městských podniků.
 • Opravy komunikací budeme provádět plánovitě a v návaznosti na opravy vodovodů, kanalizací a jiných sítí, aby se nově opravené cesty nenarušovaly jejich pozdějšími opravami.
 • Budeme prosazovat snížení nákladů za energie. Podpoříme využívání nových technologií a obnovitelných zdrojů.
 • Zastavíme další výprodej městského bytového fondu a začneme s rozšiřováním městského bytového fondu o 200 bytů ročně.
 • Zavedeme nový model dělení kompetencí a financí mezi městem a obvody s cílem dosažení úspor a zlepšení efektivnosti výkonu veřejné správy.
Ochrana ovzduší
 • Z pozice města jako účastníka správních řízení vyvineme tlak na znečišťovatele směrem k ekologizaci jejich provozů.
 • Chceme z MHD učinit znovu atraktivní formu cestování po městě, a to nejprve zlevněním jízdenek a následně pak bezplatnou MHD.
 • Podpoříme výměnu domovních kotlů formou dotace a návratné finanční výpomoci.
 • Zajistíme rozvoj parkovišť s návazností na MHD.
 • Zabezpečíme včasné odklízení posypového materiálu po zimní údržbě, pravidelné nadlimitní čištění všech místních komunikací, chodníků a cyklostezek a letní kropení prašných cest.
 • Budeme realizovat výsadbu zeleně podél komunikací a na veřejných prostranstvích.
 • Podpoříme umísťován vodních prvků pozitivně ovlivňujících mikroklima ve veřejném prostoru.
 • Budeme usilovat o rozvoj výroby v oborech s nízkým dopadem na kvalitu ovzduší.
 • Trváme na dokončení likvidace lagun a proměnu území tak, aby již nebylo černou skvrnou na tváři Ostravy. I naší občané si zaslouží zdravé životní prostředí.
 • Jsme proti navyšovaní kapacity spalovny nebezpečných odpadů.
Zdravotnictví
 • Podpoříme modernizaci městské nemocnice.
 • Vytvoříme podmínky pro zajištění zdravotní péče v městské nemocnici kvalifikovanými a nepřetíženými zdravotníky.
 • Zajistíme městem provozovanou pohotovostní taxislužbu na lékařskou pohotovost.
 • Podpoříme dotacemi založení nových ordinací u deficitních lékařských oborů.
 • Podpoříme rozvoj poskytování domácí péče, vznik a provoz mobilních hospiců.
 • Podpoříme preventivní zdravotnické programy.
 • Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistíme dostatečný počet zubařů a dětských lékařů (i dalších potřebných specialistů).
Město na straně občanů
 • Poskytneme právní pomoc lidem v boji za právo proti neférovým pronajímatelům bytů, lichvářům, prodejcům elektřiny, plynu, apod.
 • Budeme pravidelně občany informovat o možnostech obrany proti komerčním predátorům.
 • Nepřipustíme plánované zvýšení poplatku za komunální odpad.
 • Opětovně zabráníme plánovanému zvýšení daně z nemovitostí bez kompenzace občanům (např. zrušením poplatku za odpad).
 • Osvobodíme děti a seniory od 80 let od poplatku za komunální odpad.
 • Zajistíme zachování poštovních služeb ve všech částech města.
 • Zajistíme, aby vyřizování záležitostí na úřadech města nebylo pro občany noční můrou. Vytvoříme a zavedeme do provozu projekt „Přátelská radnice“.
 • Zabezpečíme, aby oprávněné stížnosti a podněty občanů města byly řešeny přednostně.
Rozvoj města
 • Připravíme strategii rozvoje obecního bydlení a včleníme do ní pozemky určené pro výstavbu nájemních bytů.
 • Zajistíme řádné hospodaření s majetkem města a jeho pravidelnou údržbu tak, aby tento majetek mohl řádně sloužit potřebám občanů města.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci využití brownfieldů pro zástavbu, budování parků, apod.
 • Pustíme se do řešení využití chátrajících objektů v Ostravě tak, aby co nejdříve nalezly nové využití a staly se součástí města (např. bývalé kulturní středisko Odra v Ostravě Výškovicích, Důl Rudý Říjen v Heřmanicích, vítkovické nádraží apod.).
 • Zabráníme dalšímu prodeji strategických pozemků developerům.
 • Umožníme občanům spolurozhodovat o části rozpočtu města formou participativních rozpočtů.
 • Podpoříme rozvoj rodinných podniků, družstev a podniků v inovativních oborech s vyšší přidanou hodnotou.
 • Zachováme lokalitu Myslivny v Porubě jako zelenou rekreační plochu.
 • Podpoříme projekty na obnovu rekreačních oblastí kolem řek Ostravice a Odry.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena