KSČM OSTRAVAVOLBY 2014Komunální volby 2010Volební program

Volební program KSČM Ostrava pro komunální volby 2010

  Bezpečnou a ekologickou dopravu!

  Každý z nás potřebuje bezpečnou a spolehlivou dopravu. Volbou KSČM podpoříte:

  - Postupné zavedení bezplatné městské hromadné dopravy, která je spojena s významnými ekologickými, ekonomickými a sociálními přínosy pro občany města.

  - Rozvoj cyklistické dopravy koncepční výstavbou páteřní sítě cyklostezek, parkovacích míst pro kola a systému veřejných půjčoven kol.

  - Možnost bezplatného užívání dálnice na území města.

  - Řešení parkování aut, zejména na velkých sídlištích.

  - Realizaci významných dopravních investic (Severní spoj, Prodloužená Rudná).

  Lepší vzduch místo roušek a respirátorů!

  Ostrava má nejhorší ovzduší v Evropské unii. Zavírat oči můžeme, dýchat však musíme. Je nejvyšší čas, začít něco dělat. Volbou KSČM podpoříte:

  - Vytváření podmínek pro restrukturalizaci ekonomiky směrem k ekologické šetrnosti.

  - Ekologizaci dopravy, preferenci hromadné a cyklistické dopravě, využití ekologicky šetrných   pohonných hmot v dopravních prostředcích MHD.

  - Regulaci přepravy a nakládání se sypkými materiály, zejména v souvislosti se stavbami.

  - Častější čištění a kropení silnic a chodníků.

  - Tlak na efektivnější regulaci a kontrolu velkých znečišťovatelů.

  Stejné šance všem dětem!

  Každé dítě musí mít šanci prožít spokojené dětství a objevit svůj talent. Volbou KSČM podpoříte:

  - Příspěvek města na ozdravné pobyty dětí v přírodě.

  - Zřízení jeslí a zajištění dostatečných kapacit v mateřských školách.

  - Zlepšení podmínek pro jazykovou a technickou výuku na základních školách.

  - Zvýšení obejmu dotací města pro organizace, které zajišťují volnočasové aktivity dětí.

  - Otevřená školní hřiště v mimoškolních hodinách.

  - Oceňování osob, které se věnují dětem a mládeži.

  Bydlení je základ, nikoliv luxus!

  Kvalitní a finančně dostupné bydlení je jednou ze základních podmínek důstojného života. Volbou KSČM podpoříte:

  - Poskytnutí slevy na nájemném v bytech města alespoň po dobu ekonomické krize.

  - Výstavbu nových městských nájemních bytů s neziskovým nájemným.

  - Přípravu infrastruktury pro družstevní a individuální bytovou výstavbu.

  - Výstavbu malometrážních bytů pro seniory s nabídkou sociálních služeb.

  Chraňme si svou zeleň!

  Dostatečné zelené plochy jsou podmínkou kvality života ve městě. Odmítáme názory, že zeleň je překážkou rozvoje. Odmítáme snahu proměnit každou píď zeleně na komerčně využívanou plochu. Volbou KSČM podpoříte:

  - Směrování výstavby průmyslových celků, obchodních center či parkovacích domů na území, která již byla v minulosti využívána a dnes chátrají. Je nutno zastavit další zábory zelených ploch. 

  - Stanovení ploch vhodných pro výsadbu zeleně a vyhlášení jejich nezastavitelnosti.

  - Kvalifikovanou péči o zelené plochy. Není možné, aby se díky nešetrnému sečení přes léto převlékaly dohněda.

  - Revitalizaci a rozvoj veřejných parků – jejich přizpůsobení pro volnočasové aktivity a relaxaci občanů.

  Bezpečnou Ostravu!

  Našim cílem je město, kde se nebudeme bát jít v noci po ulici, pustit děti ven nebo odjet na pár dnů mimo svůj byt. Volbou KSČM podpoříte:

  - Přísnější regulaci činnosti heren v Ostravě.

  - Umísťování kamerových systémů na místa s vysokou intenzitou trestné činnosti.

  - Zvýšení četnosti hlídek městské policie v nočních hodinách.

  - Dotaci sborům dobrovolných hasičů ve výši nejméně 300 tis. Kč ročně pro jednotku SDH.

  Rozvoj pro lidi, ne proti nim!

  Člověk nemá sloužit ekonomice, ale ekonomika má sloužit člověku. Nedíváme se na lidi jako na lidské zdroje, které mohou být odloženy na smetiště, jakmile doslouží.  Chceme takový rozvoj, který zvýší kvalitu života občanů. Volbou KSČM podpoříte:

  - Zvýšení zaměstnanosti v sociálních službách při zajišťování zájmových aktivit dětí, služeb pro seniory, a to jak v městských organizacích tak i prostřednictvím neziskového sektoru.

  - Větší využití veřejně prospěšných prací pro zapojení dlouhodobě nezaměstnaných.

  - Podporu malého, středního a družstevního podnikání formou zvýhodněných nájmů, poradenství a otevřením přístupu k veřejným zakázkám.

  - Podporu investic v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, namísto budování montoven, logistických parků a call-center.

  - Dostupnou nabídku rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané a maminky na mateřské dovolené.

  Úspory pro lidi, ne na lidech!

  Šetřit je třeba na pravém místě. Veřejné finance nemohou sloužit jako nekontrolované penězovody do soukromé sféry, jako prostředek bohatnutí menšiny na úkor většiny. Za své daně si lidé zaslouží dostatečnou nabídku veřejných služeb. Volbou KSČM podpoříte:

  - Předběžné rozpočtování veřejných zakázek, tak aby se zabránilo jejich předražování.

  - Důslednou kontrolu kvality provedení veřejných zakázek.

  - Povinnost všech subjektů, které žádají město o dotaci, předložit rozpočet daného projektu.

  - Snížení nákladů na veřejnou správu.

  - Koncepční a hospodárné zacházení s majetkem města.  Není možné do majetku investovat miliony a posléze jej levně prodávat soukromý subjektům.

  - Účast veřejnosti na rozhodování o investicích a územním rozvoji.

  Solidarita není přežitek!

  Společnost musí pomáhat těm, kteří se dostanou do složité životní situace. Volbou KSČM podpoříte:

  - Rozšíření asistenčních služeb pro seniory a zdravotně postižené.

  - Realizaci výstavby potřebných zařízení sociálních služeb.

  - Řešení nevyhovujícího stavu Dětského domova pro děti do tří let.

  - Řešení problému bezdomovců, dostupnost nouzového bydlení a základní hygieny.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena