Červnové zasedání Zastupitelstva města

28. 6. 2019

7. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 19. 6. 2019. V úvodu jednání v rámci bodu Informace o činnosti orgánů města padl dotaz s. Macháčka na jmenování ředitele MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury). V odpovědi jsme se dozvěděli, že byl jmenován pouze dočasný ředitel Ing. Palička, stále běží VŘ na obsazení místa ředitele MAPPA. Byl představen nový ředitel Městské policie Ostrava Ing. Miroslav Plaček, který je dlouhodobým zaměstnancem Městské policie Ostrava. V rámci jednání se schvalovali záměry prodeje, koupě, převody majetků a přijetí darů, jako obvykle byl tento bod nejbohatším co do počtu projednávaných bodů. K bodu 51 a 52 vystoupil s. Šebesta a poukázal na to, že město kupuje za ceny vyšší než je znalecký posudek a vyjádřil nesouhlas s tímto postupem. V rámci tohoto bloku proběhla diskuze nad záměrem vybudování parkovacího domu v centru města. Opoziční zastupitelé argumentovali nevhodností takovéto stavby vzhledem k okolní zástavbě. Zastupitelé KSČM pro tento záměr nehlasovali. Vystoupil občan města a konstatoval přepisování historie ve vztahu k průběhu II. sv. války a poděkoval zástupcům města za jejich účast na pietní akci u příležitosti osvobození Ostravy. Další občan vystoupil za petiční výbor Spolku sv. Václav k petici za záchranu komínu Strakáč, který se nachází v jižní oblasti Dolních Vítkovic a požádal o to, aby jej město Ostrava převzalo do svého majetku a tím zabránilo jeho demolici. Cenu opravy odhadují na 10-20 mil. Po dlouhé diskusi nebylo přijato žádné z navrhovaných usnesení. Nejzávažnějším bodem jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu hospodaření města Ostravy za rok 2018. Účet města skončil v přebytku ve výši 246 mil Kč. Byly rovněž rozděleny volné zdroje, a výnosy z hazardních her městským obvodům, oblasti sociální péče, kultury a sportu. Pro tyto účely byly vyhlášeny programy pro rok 2019. Byly přiděleny příspěvky Městské nemocnici, dotace např. společnosti Janáčkův máj, o.p.s. a společnosti Akord & Poklad, s.r.o. Nejdelší, takřka hodinová debata se vedla nad žádostí společnosti VÍTKOVICE ARÉNA o poskytnutí účelové dotace na vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících tribun areálu Bazaly, ve které byly rozporovány ceny uvedené za jednotlivé položky. Návrh byl nakonec přijat s tím, že se teprve uvidí za kolik se tato zakázka vysoutěží. Projednán byl materiál týkající se poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" Byly odsouhlaseny odpovědi na petice Stop drcení odpadů v Hrabové a STOP kyselině sírové v Hrabové. Byl předložen Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Takovou malou zajímavostí byl bod č. 67, kdy Ostrava na žádost velvyslanectví Srbska věnovala plakety se symboly města Ostravy, které budou vedle plaket z Prahy a Brna vystaveny v budově velvyslanectví.

 

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy

www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Autor: 
Yveta Sekeráková zastupitelka města za KSČM