Informace z 36. jednání zastupitelstva města

2. 7. 2018

36. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 20.6.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo 8 zastupitelů za KSČM. Na program ZMO bylo nakonec zařazeno celkem 77 materiálů.

Na návrh primátora města Ostravy byly provedeny změny v původně navrženém programu tak, že materiály týkající se výsledků hospodaření byly zařazeny na začátek jednání zastupitelstva tak, aby mohly být projednány v jednom uceleném bloku.

Zasedání dále probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO.Podpořili jsme materiály, které nebyly v rozporu s naším volebním programem a přijatými stranickými stanovisky nebo byly reakcí na naše požadavky.

Tak například materiál „Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na 35. zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018“, definoval náklady doposud vynaložené a potřebu financí na rekonstrukci kulturního domu Poklad v Porubě. Skoro 120 mil.Kč již bylo proinvestováno a dalších 417 mil. Kč bude ještě potřeba. Celková částka na rekonstrukci by tedy měla dosáhnout bezmála 517 mil.Kč; což je mnohem více byl původní záměr.

Je však třeba říci, že i na tomto zasedání byly projednávány materiály, se kterými měl náš zastupitelský klub problém. Týkalo se to například materiálu s názvem „Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet“. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2017 nebyly, jak zdůraznil soudruh Juroška, zohledněny prioritní body z našeho volebního programu, nepodpořili naši zastupitelé ani tzv. „Závěrečný účet“.

Velmi rozsáhlou diskuzi z naší strany vyvolal materiál „Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030“. Požadovali jsme vypouštění záměru vybudování nové tramvajové tratě ke Globusu ze strategického plánu, a to i zcela v souladu s usnesením zastupitelstva Poruby. Nicméně byli jsme přehlasováni, a tak byl materiál schválen v navrženém znění. Tedy i s novou tramvajovou tratí.

To se týkalo i materiálu „Prohlášení projektu "Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě – Porubě" za záležitost zvláštního významu“. Záměr vybudování této nové tramvajové tratě považujeme za nákladný a zbytečný. Nicméně naše argumenty vtělené do pozměňovacích návrhů nebyly přijaty a většinou hlasů ostatních zastupitelů byl návrh usnesení schválen v původní podobě. Vidina několika set milionové dotace zvítězila. Je třeba podotknut, že chválení tohoto materiálu umožňuje prosazení záměru vybudování tramvajové trati i proti vůli zastupitelstev Poruby a Pustkovce. 

Nesouhlas s materiálem „Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby“ naši zastupitelé vyjádřil tím, že o něm vůbec nehlasovali. Dali tak najevo, že se jim nelíbí, že většinu dotace získaly církevní stavby.

Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o vystoupení našich zastupitelů na 36. zasedání ZMO lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy.

Autor: 
Ing. Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO