Červnové zasedání Zastupitelstva MSK

28. 6. 2019

V červnu proběhlo 12. zasedání Zastupitelstva MSK v tomto období. Na programu bylo přes sto materiálů. Projednávány byly zákonodárné iniciativy kraje, zprávy o stavu požární ochrany za rok 2018 nebo závěrečný účet za rok 2018.

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o udržení ratingu Moravskoslezského kraje. Ten je momentálně udáván jako stupeň A2 s pozitivním výhledem. Je to způsobeno lepším vnímáním České republiky. Klesající zadluženost kraje a výše hotovostních rezerv jsou způsobeny menší investiční aktivitou kraje a rovněž tak nižším čerpáním finančních zdrojů z fondů EU. To může v dalším období přinést stagnaci kraje. Dalším materiálem z ekonomické oblasti bylo projednání závěrečného účtu kraje za rok 2018. To skončilo schodkem ve výši 62 mil. Kč.  Plánovaný schodek byl 2,4 mld. Kč. Ale tento se z důvodu malé investiční aktivity stávajícího vedení nenaplnil. Celková zadluženost kraje k poslednímu dni roku 2018 byla 2,116 mld. Kč. Zhoršený výsledek hospodaření zaznamenaly příspěvkové organizace kraje, zejména ty v oblasti zdravotnictví, které hospodařily se ztrátou přes 117 mil. Kč. Debata se vedla i nad Zprávou o stavu požární ochrany. Soudruh Babka vystoupil s tím, že byla chyba současného vedení ukončit před dvěma lety projekt na podporu IBC v řádu stovek milionů korun. Vedení MSK je dále nečinné i v přípravě projektu Městečka bezpečí. Stávající představitelé kraje nečiní ani žádné reálné kroky, jak slibovali, že tento výpadek financí nahradí. Lichá asi je i představa hejtmana, že z pozice poslance Parlamentu ČR bude kraji nějak prospěšný. Nekonečnou televizní novelu již připomíná podání informace o stavu postupu v dokončení tzv. Prodloužené Rudné. Investor ŘSD podal žádost o stavební povolení, doplnil technické řešení, zajistil souhlasy dotčených orgánů a je možno tedy pokračovat v novém stavebním řízení. Po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení je pak nutno počítat s cca 6 měsíci reálné stavby. Předpoklad zprovoznění je tedy konec roku 2020.

K velkým finančním závazkům Kraje v budoucím období bude patřit závazek veřejné služby v leteckém spojení s Mnichovem, Vídní a Varšavou.  Nařízení Evropského parlamentu umožňuje uložit závazek veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi letištěm v EU a letištěm obsluhujícím okrajový region členského státu. A to v případě, že se jedná o hospodářský a sociální rozvoj regionu. Tyto parametry tyto linky splňují. V regionu působí stovky společností se zahraniční účastí. Pro cesty jejich zaměstnanců je letecké spojení důležitým prvkem pro jejich stabilizaci a rozvoj v Moravskoslezském kraji.

Autor: 
Ing. Ivan Strachoň, člen Zastupitelstva MSK