KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD, z.s.

5. 8. 2019

http://www.klubspolved.cz/

 

Klub společenských věd (KSV), založen v lednu 1990, je samostatná, nezisková vědecko-osvětová organizace, registrovaná jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb.
Sdružuje na dobrovolném základě vědce, výzkumné pracovníky a odborníky, kteří působí ve společenskovědní sféře, a občany, kteří se o tyto obory zajímají.

Hlavním obsahem činnosti KSV je odborně osvětová činnost v oblasti společenských věd, vzdělávací a informační aktivity, vysvětlování aktuálních společenských problémů a vědeckých poznatků, a předkládání námětů pro společenskou praxi. A to především v oborech: filozofie, sociologie, ekonomie, historie, politologie, psychologie, kulturologie a vědy o informacích a řízení. Svoji činnost realizuje s akcentem na dialekticko-materialistické poznání světa. Spolupracuje se společenskými, společenskovědními a výzkumnými organizacemi i s obdobně zaměřenými organizacemi a alternativami v zahraničí (Slovensko, Rusko).

V rámci svého působení KSV pořádá pro odbornou a širší veřejnost přednášky, konference, semináře a vědecké diskuse, vykonává konzultační a poradenskou činnost, zpracovává odborná doporučení a stanoviska k aktuálním společenským problémům. Věnuje se vzdělávání a výuce společenskovědních oborů.

Pro své členy a sympatizanty vydává Informační list o činnosti a plánech akcí (viz 1/), publikuje v interní distribuční síti aktuální informace z uvedených oborů a umožňuje členům i nečlenům KSV zveřejňování autorských odborných textů v elektronické edici Fórum společenských věd (ISSN 2336-7679, viz 2/). KSV zabezpečuje a organizuje i rozsáhlou archivní, informační a vzdělávací činnost v oblasti regionální historie a zabývá se výzkumnou i zpracovatelskou činností s orientací na současný stav a vývoj české společnosti. Organizuje sociologické výzkumy i jiná společenskovědní šetření a ankety mezi českou populací a vybranými skupinami občanů. Vyhlašuje nejlepší odborné práce vycházející z dialekticko-materialistického poznání světa (viz 3/).

Stránka je v rekonstrukci - bude průběžně doplňována.